HOME


табель

seznám velkých církevních svátků

табернакль

- в катол. храмах сооружение для хранения предметов поклонения, украшенное резьбой и скульптурными изображениями

- башнеобразная открытая постройка (или архитектурно оформленная ниша) для разме­щения статуй

tabernákl, tabernákul, tabernákulum

- svatostánek, sanktuárium, to jest zdobená skříňka spojená s oltářem nebo výklenek s dvířky vedle oltáře, kde jsou uchovávány kon­sekrované hostie

- baldachýn, baldachýnový přístřešek v gotic­ké architektuře

таинство

  вообще тайна спасения мира Сыном Божи­им и церковные священнодействия, или при­менение этой тайны к жизни верующих

Церкви

  важнейшие богоустановленные обряды в христианстве, в которых под видимым обра­зом сообщается верующим невидимая Бо­жественная благодать

брака, венчания

елеосвящения, соборования

миропомазания

покаяния, исповеди

свято(а)го крещения

свято(а)го причастия, евхаристия

священства, рукоположения

продажа священных таинств или церков­ных должностей

Совершать таинство святого крещения

tajina, tajnost, svátost

 

 

 

 

 

svátost manželství

svátost posvěcení oleje

svátost myropomazání

svátost pokání, zpovědi

svátost křtu

svátost přijímání, eucharistie

svátost kněžství

simonie

Vykonávat (udělovat) křest nebo svátost sva­tého křtu

тайна

крещения

причащения

святая

tajemství, svátost (církevní), tajina

svátost křtu

svátost přijímání

svátost oltářní

тайное тайных

nejskrytější taje

талар

  риза, ряса

talár, talar (lat.)

талибан*

- движение афганских исламских фундамен­талистов, созданное в 1994 г. в Афганистане при поддержке Пакистана

tálibán*

талмуд*

- собрание догматических, религиозно-эти­ческих и правовых положений иудаизма, сложившихся в 4  5 вв до н.э., включает Мишну (толкования Торы) и Гемару (толко­вания Мишны), правовые положения состав­ляют Галаху, а мифы, легенды, притчи  Аг­гаду (Агаду)

talmud*

učení; sbírka základní literatury judaismu obsahující výklady Tóry  a další tradici; Jeru­zalémský talmud  uzavřen ve 4. století, baby­lonský talmud  asi 500; části talmudu  se na­zývají mišna  a gemara 

тафсир*

- комментарий, толкование Корана

tefsir*

- výklad koránu

тамбур

- барабан купола храма

tambur

- válcovitá část stavby pod kupolí se zobraze­ním proroků (mezi okny)

тахара*

- ритуальная чистота в исламе

tahara*

- v islámu pojem čistoty před modlitbou, zís­kané rituálním omýváním

тварь

- тварный мир со всеми его элементами; бо­жеское создание, живое существо; человек

tvor

твердь небесная

- видимое небо с сияющими на нем светила­ми, основание, твердыня

obloha nebeská

Творец

- Бог как создатель мира

Stvořitel, Tvůrce

творить

- совершать

молитву

tvořit, konat

 

modlit se

Те Деум

- лат. "Te Deum laudamus" - "Тебя, Бога, хва­лим", гимническое хвалебное песнопение в рамках католического богослужения в посты и при всех торжественных церемониях; с    18 в. создавались те деум для хора и оркест­ра в связи с различными торжественными событиями

Te Deum laudamus

теизм

- религиозное мировоззрение, исходящее из понимания Бога как абсолютной личности, пребывающей вне мира, свободно создавшей его и действующей в нем; признание поту­сторонности Бога отличает теизм от пантеиз­ма, признание непрерывной активности Бога – от деизма; наиболее характерен для гене­тически связанных между собой религий – иудаизма, христианства и ислама

teismus, theismus

- směr, který uznává existenci Boha mimo svět, ale i jeho působení, zasahování do dění na světě (prozřetelnost), čímž se liší od deis­mu

текст

священный

text

posvátný

тело

- материальное, физическое начало в челове­ке, противоположное бессмертной душе

- человеческая природа, склонная к греху; плоть

tělo

тельник

- крест, даваемый при крещении и носимый на шее

см. также хрестец, крест

natělní kříž

- obdržený při křtu, jenž se nosí na samém tě­le, na prsou

теогония

  феогония

- родословная богов в языческих религиях

bohopis, theogonie

 

- náboženská legenda o původu bohů

теодицея

- философско-богословская доктрина, основ­ным назначением которой является стремле­ние оправдать Бога как творца и правителя мира вопреки существованию темных сто­рон бытия, согласовать наличие зла на земле с представлением о Боге как абсолютном добре

teodicea

- ospravedlňování Boha; původní Leibnizův termín pro obhajobu zjevného nesouladu do­broty a všemohoucnosti Boha s existencí po­zemského zla; v současnosti se často užívá ve smyslu přirozeného, filozofického poznání Boha

теократия

  феократия

- форма правления, при которой глава госу­дарства является его религиозной главой

bohovláda, theokracie

 

- vláda Boha, uskutečňující se jeho zástupci

теолог

- специалист в области теологии; богослов

theolog, bohoslov

теология см. богословие

 

теософия

- совокупность духовных истин, которые ле­жат в основе всех религий не будучи в ис­ключительном владении ни одной из них; высшее познание свойства божества

- духовидение, антихристианское религиоз­но-мистическое учение о единении челове­ческой души с божеством и о возможности непосредственного общения с потусторон­ним миром

teozofie, theosofie

- theosophie, moudrost Boží; souhrnné ozna­čení učení blízkých gnosticismu, tj. založe­ných na intuitivním nebo mystickém zření Bo­ha, tajemství či podstaty světa; od 3. století má rozdílné významy pro novoplatoniky (du­chovní moudrost skrze vnitřní iluminaci, zře­ní) a pro křesťany (moudrost sdělená Bohem nebo jeho prostřednictvím); v renesanci se spojil tento křesťanský směr s mystikou i ná­zory paracelsovské alchymie a hermetismu; jeho představitelé byli často nazýváni teozofy (zejména J. Böhme) a rozvíjeli v podstatě my­stickou filozofii přírody; v 19. století naváza­la na pojem teozofie v novoplatónském smys­lu H. P. Blavatská (1831-1891), Američanka uk­rajinského původu, významná osobnost no­vověkého esoterismu; za teozofii označovala celek (koherentní soubor) doktrín orientálních mistrů, který považovala za základ všech vel­kých  náboženství; 1875 založila Teozofic­kou společnost

терпение

одна из драгоценнейших добродетелей, по­казатель мужества, внутренней силы, стой­кости, великодушия, внутреннего такта

trpělivost

тестамент

- духовное завещание

testament

- závěť, poslední vůle

тетраконх

- к квадратному внутреннему помещению храма примыкают 4 апсиды

čtyřapsidální centrální chrám

теург*

  чародей

theurg*

  divotvůrce

теургический*

theurgický*, zázračný*

теургия*, феургия*

- вера в присутствие божества, наука обще­ния и сношения с духами, жизнь есть непре­рывное чудо; вид белой магии

theurgie*

- tvoření divů nebo zázraků, zaklínání duchů

тефилим*

- еврейская повязка на лбу и руках при ут­ренних и вечерних молитвах

tefilin*

- židovský modlitební řemínek

тефиллот*

- собрание молитв на каждый день года у ев­реев

tefila*

- židovská modlitební kniha

тиара

- папская корона, митра, украшенная тремя соединенными золотыми крестами (символ власти над царством духовным, светским и небесным)

tiára (papežská)

- trojitá koruna, kterou užívali od středověku do 1963 papežové při slavnostních mimoli­turgických příležitostech

типик

  типикон

- богослужебная книга правосл. церкви, со­держащая практическое руководство для церковной службы и монастырской жизни на каждый день года, устав церковного слу­женья

- историческая традиция богослужения в данной Церкви и богослужебный обряд

~ монашеский

  монастырский устав

typik, typikon

 

- předpis církevní, bohoslužebný řád

типикон см. типик

 

тонзура

- выбритое место на макушке, знак принад­лежности к католическому духовенству

tonsura

- vyholené temeno hlavy

тора*, Пятикнижие*

- древнееврейское название первых пяти книг Библии

 

 

- пергаментный свиток с текстом "Пятикни­жия", хранимый в синагоге как предмет ре­лигиозного культа

tóra*

- název pěti knih Mojžíšových  ve Starém zá­konu ;

- v judaismu souhrnné označení pro morální a rituální předpisy obsažené v pěti knihách Mojžíšových  a v halachických částech Tal­mudu 

торжественник

- древнерусский сборник житий и похваль­ных слов для богослужений

toržestvennik

- staroruský sborník životopisů svatých

Торжество Православия, см. неделя

 

традиция

церковная

кириломефодиевская

святоотеческая

tradice

církevní

cyrilometodějská

svatootcovská

трансепт

- поперечный неф или несколько нефов, пе­ресекающих продольный объем в крестооб­разных по плану строениях

transept

- příčná loď chrámová

трапеза

- в монастыре общий стол для приема пищи, а также прием пищи

- помещение, внутренний притвор храма, где первые христиане устраивали вечери любви, агапы

Христова, Святая

   престол в алтаре, т.к. на нем предлагается верующим Небесная пища  Тело и Кровь Христовы

refekce, klášterní jídlo, společná ta­bu­le

- společný jídelní stůl v klášterní jídelně

střední část chrámu


prestol, obětní stůl, oltář

трапезная

- общая столовая в монастыре или при храме

см. также трапезница

jídelna

- klášterní nebo chrámová jídelna

трапезник

  трапезарь

- в монастыре

  ответственный за своевременность и ка­чество братской трапезы и за порядок на ней

- при церкви, церковный староста

 

 

- správce jídelny klášterní, špižírník, správce refektáře

 


- kostelník, kostelní nebo chrámový sluha

трапезница

  трапезная монастырская

- помещение в монастыре для приема пищи монахами

refektář

 

- společná klášterní jídelna

траппист

- член монашеского ордена на Западе с са­мыми строгими правилами и обетами; осно­ван в XII в. в Нормандии

trapista

- člen katolického mnišského řádu

траур

- особая одежда, носимая в течение опреде­ленного времени по случаю смерти род­ственников и дорогих людей

smutek, smutkové šaty

треба

- молитва, священнодействие, совершаемые священнослужителями по просьбе одного или нескольких верующих, частная служба

Священник отозван для совершения тре­бы

oběť, žertva, oběť božská, obětování posvátné

- modlitba na požádání věřicího nebo několika věřicích

 

Kněz byl zavolán k vykonání funkce

треблаженный

- преблаженный, совершенно блаженный

veleblahoslavený, třikrát blahoslavený

требник

  евхологий, евхология

- православная богослужебная книга с чино­последованием Св. Таинств (кроме Св. При­чащения и Священства) и с молитвами для любой требы и порядком совершения треб от рождения и до смерти христианина

большой

дополнительный, пространнейший

малый

trebník // rituál

 

- kniha bohoslužebná, kniha úkonů církev­ních, obřadní příručka

трезвон см. звон

 

треперстие

  троеперстие

- крестное знамение, крестообразное осене­ние себя правой рукой, с касанием чела (лба), чрева (живота), правого плеча и левого плеча, при этом первые три пальца соедине­ны вместе в ознаменование веры в Св. Трои­цу, а безымянный и мизинец пригнуты к ла­дони, означая два естества в Господе Иисусе Христе и то, что Он ради нашего спасения сошел с неба на землю

tři prsty

 

- složení tří prstů pravé ruky při křižování (pravosl.)

тресна

  тресновица

- цепочка, украшение

řetízek

тресновица см. тресна

 

третины

- поминки по усопшим на третий день после его смерти

třetiny // rekvie

- zádušní mše za zemřelého třetí den po  jeho smrti

трефной*

- у евреев недозволенный по ветхому завету, некашерный

trejfe*

- jídlo rituálně nečisté u židů

трехсвечник см. трикирий

 

тризна*

- часть погребального обряда у языческих славян до и после похорон, сопровождался пиром, воинскими играми и кулачными боя­ми;

- обряд угощения с вином в память умерше­го после похорон или в день годовщины его смерти; поминки

trizna*, tryzna*

- památka úmrtní nebo pohřební u starých Slovanů

тризнище*

- поминовенье усопших, особенно языческое и мусульманское, и пиршества при сем, на­родные игры и ристания

trizniště*

- místo ku slavení památky úmrtní nebo  po­hřební

трикирий

  трехсвечник, трисвещие, трисвещник

- подсвечник с тремя свечами; используется архиереем во время богослужения; три свечи соответствуют трем лицам Св. Троицы

trojsvíčník, trojsvícník

 

- trojramenný svícen, s nímž biskup žehná při službách božích

тримурти*

- в индуизме проявление триединства вер­ховных богов индуизма  Брахмы (творец вселенной), Вишну (хранитель) и Шивы (разрушитель); изображается с одной голо­вой и тремя ликами

trimurti*

- božská trojice v hinduismu (Bráhma, Višnu, Šiva)

триод см. триодь

 

триодион см. триодь

 

триодь

  триод, триодион, трипеснец

- православные богослужебные книги содер­жащие тексты изменяемых молитвословий подвижного годового богослужебного круга; в них собраны каноны из трех песней в честь Св. Троицы, которые поются в некоторые дни последования Триоди

постная, Великопостная

  содержит последование богослужения приготовления к великому посту и во время его

сводная

  по авторам произведений

цветная,  см. пентикостарий

  прославление пасхи и последующих празд­ников до недели всех святых, пентикоста­рион

triod, trojzpěvník

 

- bohoslužebná kniha obsahující postup při bohoslužbách

 

 


postní

  kniha zpěvů a modliteb po celý čas postní

 

 


květný triod, pentikostar

  bohoslužební kniha užívaná od velikonoc do svatodušních svátků (letnic)

триптих

  икона трехчастная

- трехстворчатый складень

trojdílná ikona skládací

трисвещие см. трикирий

 

трисвещник см. трикирий

 

трисвятый

trojsvatý (nejsvětější Trojice)

трифорий

triforium

- v katedrální dispozici ochoz v síle zdi nad arkádami bočních lodí, otevřený do vnitřního prostoru

троекрестие

 

tři kříže vedle sebe

троеперстие см. трехперстие

 

Троица Пресвятая

- христианский догмат о триедином Боге: Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой; дву­наде­сятый праздник правосл. церкви, празд­ну­е­мый в 50-й день после Пасхи (День Свя­той Троицы, Пятидесятница)

Trojice Svatá (Nejsvětější), Trojice Boží, Svatodušní svátky, trinita

- trojjediný Bůh – Otec, Syn a Duch svatý, teologický pojem usilující vystihnout křes­ťanskou víru v bytostnou jednotu Božího pů­sobení v dějinách i v člověku; jedinou Boží podstatu tvoří souhrn vztahů mezi osobami Trojice: Otcem, Synem a Duchem svatým; Den Přesvaté Trojice

троичен см. троичень

 

троичень

  троичен

- тропарь, посвященный прославлению      Св. Троицы

trojičen

 

- zpěv ke cti nejsv. Trojice

троичность (божества)

trojjedinost, trojičnost

тропарь

- церковное пение, приноровленное к опре­деленному голосу или ирмосу; главная крат­кая молитва в честь праздника или святого; посвящен Воскресению Христову, поется на утрене в Воскресения  всего года, кроме праздников Пасхи, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим и второго Воскресе­ния после Пасхи; называется по первому слову припева к тропарям  "Благословен..."

tropar (liturgická píseň), troparion

- verš církevní, krátká oslavná píseň svátku

туника

- прямая узкая одежда с рукавами, заканчи­вающимися обшлагами

tunika

- oděv katolických kněží

туницелла

- короткая туника, богослужебное облачение катол. субдиакона

tunicella

- liturgický šat katol. podjáhenů

тщеславие см. гордость

 

тябло

 

- горизонтально расположенный деревянный брус, на который устанавливаются иконы в иконостасе и часть иконостаса над царскими вратами, верхний ярус

в храме

polička nebo skříňka s řadou ikon

  (v koutě příbytku)

- řada ikon (namalovaná) na klenbě chrámu; řada ikon v ikonostasu; obraz večeře Páně (nad svatými prostředními dveřmi ikonostasu)