HOME


каббала*

  каббалистика, кабалистика

- мистическое учение евреев, возникшее во времена гностицизма и развившееся в сред­ние века; в каббалу входят Иезира (творе­ние), излагающая учение о Боге, духовных существах и мирах, и Согар (сияние), тракту­ющая об эманации Божества

kabala*

 

- podání, tradice; směr středověké židovské učenosti, jež na základě prvků judaismu a pantheistické filozofie pěstoval alegorický vý­klad Starého zákona, jako cestu k objasnění jeho tajného smyslu

кагал*

- еврейская община

- собрание еврейских старейшин для произ­водства мирских дел

káhal*

 

- schůze, porada starších židovských

кади*

  кадии

- высшее духовное сословие у мусульман, подчиненное главному толкователю Корана – муфтию; судья, рассматривающий дела на основе мусульманского права  шариата

kádí*

 

- islámský soudce, rozhodující zejména v ob­čanskoprávních a smírčích záležitostech na základě islámského práva (šaría) a zvykového (místního) práva

кадило

- благовонное курение

- см. кадильница

Раздуть кадило

kadidlo

- ztuhlá pryskyřice kadidlovníků, která při za­pálení vydává vonný dým

 

Rozhoupat (rozdmýchat) kadidlo

кадильница

  кадильник, кадило

- образ Богоматери, вместившей Невмести­мого Христа

- церковный сосуд для благовонных курений в храме, представляющий собой чашу на поддоне, накрытую другой чашей с прорезя­ми для выхода дыма, которая увенчана крес­том; нижняя чаша за кольца подвешивается на трех цепях, а четвертая цепь соединена с крестом; цепи  соединены с коптильником, за который держат кадило; огонь кадильных углей знаменует Божественную природу Христа, само вещество угля  Его человечес­кую природу, а полагаемый на угли ладан – молитвы людей к Богу

см. также кацея

kadidelnice

  kaditelnice

 

- nádoba k vykuřování kadidlem

 

 

 

 

 

 

 

кадильный

- относящийся к кадилу

kadidelní

каждение

- действие диакона или священника в опре­деленные моменты богослужения, состоящее в воскурении фимиама перед иконами, свя­тынями храма и предстоящими людьми при помощи кадила; благовонный фимиам озна­чает благодать Святого Духа, объемлющую молящихся

малое

  кадят алтарь, иконостас, предстоящих лю­дей с амвона

полное

  охватывает весь храм

vykuřování, okuřování

 

 

 

 

malé

 

plné

казатель

  проповедник

kazatel

  zvěstovatel, homilet

- duchovní, který má za úkol kázat

- označení duchovního v některých evange­lických církvích

- jedna z knih Starého zákona

казательница

 

- мосто, с которого читается проповедь

kazatelna

  kazatelnice

- zvýšené ohrazené místo pro kazatele

казначей

- лицо в монастыре или в церковной общине, заведующее финансами

 

- řeholník řídící správu finanční v klášteře

казула

- верхняя шелковая одежда катол. священни­ка или епископа, надевается поверх альбы, типа фелони

kasule

- mešní roucho

календы

- в римском календаре первые числа меся­цев, когда римские жрецы созывали народ для объявления о наступлении нового ме­сяца

kalen

- první den každého měsíce

калиф* см. халиф*

 

камилавка

  подкапок

- высокий, цилиндрический, изготавливав­шийся ранее из верблюжьей шерсти, расши­ряющийся кверху головной убор; православ­ным священникам белого духовенства (архи­дьяконам, протодьяконам и священникам) дается как награда (из фиолетового или ма­линового бархата);

- постоянная принадлежность одежды для всех рясофорных монахов, иеродиаконов и иеромонахов, монашествующие (рясофор­ный монах, иеродьякон) носят черную ками­лавку; символизирует терновый венец Спа­сителя

kamilavka

 

- vysoká čepice pravosl. kněží fialové barvy, též jako vyznamenání

 

 

 

- pokrývka hlavy monachů (černé barvy)

кампанила

- башня  колокольня, стоящая отдельно от храма

kampanila

- zvonice stojící volně u kostela

кандило

 

- стоящий перед иконой в правосл. храме большой подсвечник; если на нем 7  12 све­чей, он называется поликандилом, если боль­ше – паникандилом (паникадилом)

lampa

  svítilna

- osvětlovací prostředek, ve kterém je světlo umístěno zpravidla v uzavřeném, zaskleném prostoru

канон

- свод книг религиозного содержания, при­знаваемых в христианстве боговдохновен­ными, содержащими Слово Божие, записан­ных пророками и апостолами и включенных в Священное Писание

- одна из форм правосл. богослужебного пес­нопения, состоит из 9 песен, 1-я строфа каж­дой называется ирмосом, остальные тропа­рями

 

 

 

 

- свод религиозных и богослужебных поло­жений, носящих нормативный характер, все постановления   Церкви

библейский

  совокупность книг Библии, признаваемых церковью боговдохновенными и применяе­мых в богослужении

великий покаянный

  св. Андрея Критского, излагает всю исто­рию Ветхого и Нового Заветов в форме крат­ких покаянно-нравоучительных молитвен­ных воззваний

евхаристический, анафора

  главная часть литургии, во время которой совершается пресуществление Cвятых Даров

покаянный

  покаянное церковное песнопение

церковный

  правила в области догматики, культа, орга­низации церкви, возведенные христианской церковью в закон и регулирующие все сто­роны церковной жизни

kánon

- souhrn biblických textů Starého a Nového zákona uznaných církvi

 

 

- církevní zpěv, umělá hudební forma kontra­punktická, v níž všechny hlasy přinášejí touž melodii, ale s pozdějším nástupem; řada písní k oslavě svátku (vzešla z 9 biblických písní:  1. Mojžíšova píseň po přechodu Rudým mo­řem, 2. nachází se jen u postních kánonů;      3. motivována hymnou prorokyně Anny,       4. modlitbou pr. Habkuka, 5. pr. Izaiáše, 6. pr. Jonáše, 7. a 8. modlitbou tří mládenců z pece ohnivé, 9. je oslavnou písní přesv. Bohorodici a příchodu Spasitele světa)

- církevní ustanovení, sbírka ustanovení pape­žů a církevních sněmů

 

 

 

 

 

 

 

eucharistický, mešní

  nejpodstatnější a neproměnná část mše mezi obětováním a přijímáním

канонарх

- церковнослужитель, уставщик, одно из лиц клира, объявляющее, что будет петь хор и на какой глас, а потом читает и сами слова ка­нона

předzpěvovač

канонизация

- в католической и православной церквях акт официального причисления церковью по­движника  к разряду святых для общецер­ковного почитания; у католиков решение о канонизации оглашается самим папой; в пра­вославной церкви нет особого чина канони­зации

kanonizace

- prohlášení za svatého

канонизированный

- причисленный к лику святых

kanonizovaný

канонизировать

- причислить к лику святых

kanonizovat

каноник см. канонник

 

канонический

- относящийся к канону

kanonický

каноничность

uznanost církví

канонник

 каноник

- в катол. и англик. церквях название свя­щеннослужителей епархиального кафедраль­ного собора, состоящих членами капитула (коллегиального совета при епископе, веда­ющего делами духовенства епархии)

- название богослужебной книги, представ­ляющей собой сокращение молитвослова и акафистника и содержащей избранные кано­ны, последования вечерни, утрени, полунощ­ницы, часов, а также акафисты и молитвы для подготовки клира к совершению бого­служения

 

kanovník

- vyšší katol. duchovní, člen kapituly

 

 

missál, misál

- mešní kniha, sbírka modliteb a zpěvů kněze při mši svaté v latině

кант

  канта, кантик

- похвальное песнопение церковного  содер­жания

kantikum

  canticum

- chvalozpěv, hymnus

кантор

- запевала церковного хора или общины при­нимающий участие в церковном пении

- певчий  в католической церкви

- учитель музыки, дирижер хора, органист и церковный композитор  в протестантской церкви

- главный певец, хазан  в синагоге

kantor

 

 

- kostelní zpěvák

- učitel, který zároveň řídil též kostelní zpěv

 

- zpěvák v synagoze

канун

- приношение в навечерие праздников

- прямоугольный подсвечник в виде стола со множеством ячеек для поминальных свечей и небольшим распятием, устанавливается в храме в месте совершения панихид (в сред­ней части храма у северной стороны);

- день предшествующий церковному празд­нику, навечерие

- кутия для поминовения усопших

раскольничий

рождества

 

 

 

 

 

předvečer

kutě

modlitby rozkolníků

Štědrý večer (podává se Štědrovečerní kaše s  medem)

капелла

- в катол. церкви молитвенное сооружение небольшого размера для церковной службы (особое здание или в составе храма)

- место предела, где стоит певческий хор и сам хор

 

- образная, домовая церковь

см. также часовня

kaple

- menší budova nebo její část určená k sou­kromé nebo veřejné pobožnosti

 

- vyvýšená prostora pro varhany, zpěváky a hudebníky v chrámu, kruchta; kostelní sbor, kůr

domácí

капеллан

  в католической и англиканской церквях:

- священник, обслуживающий отдельную ка­пеллу большого храма, а также помощник приходского священника

- священник в армии

kaplan

 

- v katol. církvi pomocník faráře v duchovní správě, kooperátor

 

vojenský

  se rovná faráři

капитул

 

- в католических духовно-рыцарских и мона­шеских орденах коллегия руководящих лиц

- общежития при катол. храмах под управле­нием деканов

 

кафедральный

  в катол. и англик. церквях совет при епи­скопе, состоящий из лиц духовного звания, участвующий в управлении диоцезом (епар­хией)

kapitula

  kapitola

- v řeholních společnostech shromáždění představených řešící závažné otázky řádové

 

 

- pravidelná shromáždění členů řádu, v němž řeholníci mluví o vlastních chybách

katedrální, dómská

  sbor kanovníků při sídelním (katedrálním) chrámu

капище*

  кумирня

- языческий храм (божница) у восточных славян

modlárna*

  božnice, modlářský chrám

- chrám pohanských bohů

каплица

  молитвенный дом вроде часовни, но с алта­рем и возможностью совершать литургию; домовая церковь

kaple

  menší chrámová budova nebo místnost bez farních práv; oddělená část chrámu pro samo­statné bohoslužby

капуцин

- член одной из ветвей монашеского ордена францисканцев

kapucín

- člen větve františkánského řádu (nosí hnědé roucho s dlouhou kapucí)

капюшон

- головное покрывало конической формы, пришиваемое к одежде некоторых католи­ческих монахов

kapuce

кара

  наказание

pokárání

  trest

кардинал

- высшее духовное лицо римско-католичес­кой церкви, принадлежащее ко  всем трем степеням священства и занимающее иерар­хически место непосредственно за папой, выше всех архиепископов и епископов; член капитула (70 по числу учеников Спасителя), избиравшего из своей среды Папу; знаки сана  красная шапка, княжеская пурпурная мантия и др.

kardinál

- stupeň svěcení a stupeň hodnosti kardinála; stupně hodnosti: kardinál-biskup, kardinál-kněz, kardinál-jáhen; nejvyšší hodnostář řím­skokatolické církve po papeži; má titul Emi­nenci; nosí purpurové roucho, purpurový klo­bouk, biret a čepičku (pileolus), jíž se kryje témě hlavy, safírový kardinálský prsten

карма*

- одно из основных понятий индийской рели­гиозно-философской системы: общая сумма поступков любого живого существа и по­следствий этих поступков, что определяет характер последующих рождений и перево­площений

karma*

 v indickém  náboženství:

- dílo, souhrn skutků člověka, určujících jeho další znovuzrození;

- transcendentální zákon, který podle těchto skutků řídí lidský osud, zejména při převtělo­vání; nahrazuje pojem osobního boha

карнавал

- время от  Рождества Христова до четыреде­сятницы, время балов, маскарадов и т.п.; прекращается в "Среду пепла"; наподобие масляницы

karneval

- masopustní slavnostní radovánky; maškarní ples

катавасия

- в правосл. богослужении название ирмоса, когда он не только поется в начале песни ка­нона, но и повторяется в конце ее; название происходит от предписания богослужебного устава, согласно которому для пения катава­сии певцам двух хоров (клиросов) следует спускаться со своих мест и сходиться на се­редине храма

рядовая

 

- kostelní zpěv dvou sborů při pravosl. mši

катапетасма см. завеса церковная

 

катафалк

- подмостки, возвышение, на которое ставит­ся гроб при отпевании покойника

- погребальная колесница для гроба в похо­ронной процессии

katafalk

- smutečné lešení, smuteční vystavení mrtvoly

катехизация

- просветительская деятельность, направлен­ная на разъяснение, изучение и освоение ка­техизиса

katechizace

катехизис

  катихизис

- изустное наставление в христ. вере обраща­ющихся к церкви, дотоле разномысливших с нею

- книга, содержащая краткое изложение христ. вероучения в форме вопросов и отве­тов

православный

katechismus

 

 

 

- učebnice základních součástí věrouky sepsa­ná v otázkách a odpovědích

 

pravoslavný

  náboženské poučení a zkouška snoubenců římskokatolického vyznání před církevním sňatkem

катехизический

- относящийся к катехизису, связанный с ка­техизацией

katechizický

катихизатор

  катехет, катихет

- учитель, наставник в первые века христиан­ства, излагавший христианское учение в во­просно-ответной форме

katecheta

 

- učitel náboženství

катихизис см. катехизис

 

катехумен

- молодой человек, обучающийся догматам веры

- новообращенный, готовящийся принять ве­ру, оглашенный

katechumen

- žadatel o křest, vyučovaný v církevní nauce

католик

- член католической церкви

katolík

- příslušník církve katolické

католикос

- титул глав армяно-григорианской церкви и грузинской правосл. церкви, соединяющийся с титулом патриарха и равнозначный ему

katholikos

- patriarcha arménský

католичество

  католицизм

- одно из основных направлений в христиан­стве

katolictví

  katolicismus

- soubor názorů a dogmat náboženských podle učení církve římskokatolické

католицизм см. католичество

 

кафедра

- в христианской церкви возвышение для чтения проповедей

- епархия или город, где пребывает архиерей

- кресло со спинкой и подлокотниками, стоя­щее на помосте (архиерейском амвоне), в центре средней части правосл. храма, а так­же в алтаре на горнем месте

katedra

 

- eparchie, obvod biskupa řeckovýchodní cír­kve

- biskupská stolice, biskupské zvýšené sedad­lo v presbyteriu

кафизма см. кафисма

 

кафисма

  кафизма, седание

- каждый из двадцати разделов, на которые поделена Псалтирь; каждая кафизма делится на три части, называемые славами; во время чтения кафизм на богослужении разрешается сидеть; псалмы, читаемые нараспев мерным тоном, разделенные седальными и поуче­ниями

kafizma

 

- název dvacáté části pravosl. žaltáře

кафолический

 экуменический, соборный, вселенский

- имеющий значение для всего христ. мира

obecný

  ekumenický, sběrný, světový

- týkající se celé církve

кацей см. кацея

 

кацея

  кацей, кация

- древний вид кадила в виде ковша с длин­ной рукояткой

см. также кадильница

kadidelnice

 

- nádoba k vykuřování kadidlem

кация см. кацея

 

каяться

 

- исповедоваться; признавать вину

káti se

  litovat

- činit pokání za hříchy

келарня

- кладовая в монастырях для хранения  про­дуктов; у старообрядцев также кухня и сто­ловая

nadsklepnická

келарь

- монах, должностное лицо в правосл. и ка­тол. монастыре, заведующее хозяйственны­ми вопросами, обычно является также трапе­зарем

 

správce klášterního hospodářství

келейник

- слуга при должностных и сановных лицах монашеского звания; носит одежду мона­стырского послушника, но к монашеству обычно не причислялся

klášterní sluha (biskupa nebo převora), klášterní novic, klášterní laik

келейный

  келиот

- благочестивый подвижник пустынь, прожи­вающий в особой совершенно отдельной келье

- находящийся в келье; совершаемый, произ­водимый в келье

celský

келия см. келья

 

келья

  келия, келлия

- отдельное помещение или здание в мона­стыре для жизни в молитве и богомыслии одного или нескольких монахов

- на Афоне  обособленное жилое строение, иногда с церковью, в котором жительствуют два-три послушника или монаха во главе со старцем

klášterní kobka

 

- klášterní cela

кержак

 

- член поселения старообрядцев

starověrec

  rozkolník, raskolník

- člen jedné ze sekt vzniklých odštěpením od pravosl. církve

киворий

  сень, сени

- купол с крестом над престолом, поддержи­ваемый колоннами; в центре подвешивали фигурку голубя (символ св. духа); символи­зирует небо, простертое над землею, на кото­рой совершился искупительный подвиг Хри­ста Спасителя

- сосуд для хранения св. даров, дарохрани­тельница

ciborium

 

- stříška nad oltářem nesená čtyřmi sloupy

 

 

- zlatá nebo pozlacená schránka na hostie, po­dobná většímu kalichu s víčkem, zpravidla zahalená bílým, vyšívaným pláštíkem

кивот см. киот

 

киновия

  кеновия

- одна из форм монашеской жизни, общежи­тие, состоящее из общины из нескольких иноков, общежительный монастырь

cénobie

  samota, poustevna

- obydlí poustevníka

киноник см. причастен

 

киот

  киота, киотка, кивот, божница

- деревянный шкафчик или остекленный ящик, поставец для икон, рама

- ковчег завета  особый ящик, в котором хранились скрижали Завета и другие ветхо­заветные святыни

 

 

- zasklená skřínka na ikony nebo ostatky sva­tých

киота см. киот

 

киотка см. киот

 

кирка см. кирха

 

кирха

  кирка

- лютеранский храм, протестантский храм

kostel (protest., evang., luter.)

кистер

- причетник в лютеранской церкви

kostelník (evang. chrámu)

кисть

кропильная

štětec

  kropáč

    náčiní na kropení svěcenou vodou

кладбище

  кладбище, убогий дом, скудельница

- особое место для погребения в земле тел членов христианской церкви; христианский и мусульманский могильник; юдоль

см. также погост

кладбище  место погребения, на котором построен храм Божий и на котором погреба­ются тела умерших при обыкновенном бла­годатном напутствии Церковью;

дом убогих  кладбище, где погребали умер­ших насильственной смертью;

скудельница  ямы, в которых погребали по нескольку тел умерших, например во время повальных болезней; на скудельницах пра­вославные христиане собирались в четверг седьмой недели по Пасхе для молитвенного поминовения умерших

hřbitov

- místo, kde se pochovávají mrtví

клаузура

  затвор

klauzura

  uzavření

клир

- см. духовенство

- церковный причт, совокупность людей, со­вершающих богослужение в храме

klér(us)

  duchovenstvo, kněžstvo

клирик

   клерик

- кандидат в священники

- член клира, священнослужитель или цер­ковнослужитель

klerik, kněz, duchovní

 

- kandidát kněžství mající alespoň nejnižší svěcení

- příslušník kléru

клирос

 

- возвышение перед иконостасом в русской правосл. церкви, правая и левая стороны со­леи, на нем во время богослужения находят­ся певчие и чтецы

- постоянный совет при епископе; духовен­ство, состоящее при кафедральных церквах и при соборах в городах, где не было епископа

верхний

  клирос на хорах

kruchta, církevní úřednictvo arcibis­kupské

kruchta, místo pro kostelní zpěváky, sbor zpě­váků, chór, kůr

 

 

církevní úřednictvo arcibiskupské

клиросный

- находящийся на клиросе; производимый, совершаемый на клиросе

chórový

клиросник

см. также клирошанин

choralista

- kostelní zpěvák

клирошанин

 

- прислужник в катол. церкви

 

- причетник, дьячок, поющий на клиросе

см. также клиросник

choralista

  ministrant (řeckokatol.); kostelní zpěvák, vo­kalista

  klerik, ministrant

    v katol. církvi laický nebo kněžský přislu­ho­vač kněze při bohoslužbě

  chrámový zpěvák, vokalista

    

клобук

- правосл. монашеский головной убор ци­линдрической формы со спадающим на пле­чи креповым покрывалом (наметкой), имею­щим три конца  воскрылия, символизирую­щих Троическую благодать

 белый

  у митрополитов и патриархов, у митропо­литов клобук с нашитым (бриллиантовым) крестом

патриарший

  полусферической формы, черного (у свя­щеннослужителя-схимонаха) или белого цве­та, с крестом на навершии, с вышитыми на лобной стороне и в концах куколя образами серафимов или крестов, одна лента, более широкая, спускается на спину и две на грудь; символизирует шлем спасения

чёрный

  принадлежность облачения монаха малой схимы, иеромонаха, епископа, архиерея (го­ловной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутый черным крепом (на­меткой, куколем), нисходящим на спину и имеющий завершение в виде трех длинных концов); архиепископы в качестве награды носят клобук с нашитым крестом

klobuk

- vysoká mnišská čepice, kápě mnišská

 

 

bílý

  vysoká bílá čepice s krepovým závojem vzadu

 

patriarchův

 

 

 

 

černý

ключарский

kostelnický

ключарь

  саккеларий

- обычно церковнослужитель, реже протоие­рей, священник собора или церкви с боль­шим штатом клириков, в чьем ведении нахо­дится ризница и церковная утварь; составля­ет график работы священнослужителей и ве­дет  документацию

klíčník

  kostelník, sakristián

- laik, při některých chrámech i kněz, mající na starosti sakristii; opatrovač klíčů

клятва

церковная

přísaha

církevní

кляштор

řeckokatolický klášter

книга

библейская, каноническая:

  книги Священного Писания, признанные Вселенской Церковью богодухновенными

  Иисуса Навина

  Судей израилевых

  Руфи

  Царств

     Самуила

     Царей

  Паралипоменон

  Ездры

  Неемии

  Есфири

  Иова

  Псалтирь

  Притчей Соломоновых

  Екклезиаста или Проповедника

  Песней Соломона

  Пророка Исаии

  Пророка Иеремии

  Плач Иеремии

  Пророка Иезекииля

  Пророка Даниила

  Пророка Осии

  Пророка Иоиля

  Пророка Амоса

  Пророка Авдия

  Пророка Ионы

  Пророка Михея

  Пророка Наума

  Пророка Аввакума

  Пророка Софонии

  Пророка Аггея

  Пророка Захарии

  Пророка Малахии

богослужебная

  содержит последования церковных служб и священнодействий

исповедная

   в нее вносятся имена бывших у исповеди и святого причастия для поминовения в молит­вах проскомидии и литургии

Кормчая, номоканон

  свод правил и постановлений св. апостолов, Вселенских соборов и св. отцов, с толкова­ниями; руководство по правосл. церковному управлению

литургическая хоровых пений

  особая богослужебная книга хоровых пес­нопений католической обедни

метрическая

  книга, в которую записываются имена всту­пающих в православную Церковь вместе с именами родителей и восприемников; соста­вляет первую часть т.н. метрик или метри­ческих приходских книг

отечная см. патерик

проповедная

kniha

bible

 

 

Jozue syna Nun

Judicum (Soudců izraelských)

Rut(h)

Královská

   Samuelova

   Královská

Paralipomenon (pozůstatků Knihy Dnů)

Ezdrášova

Nehemiášova

Est(h)er

Jobova

Žalmů

Přísloví (Šalomouna)

Ecclesiastes, totiž Kazatel

Píseň Šalomounova, Píseň Písní

Proroctví Izaiáše proroka

Proroctví Jeremiáše proroka

Pláč Jeremiášův

Proroctví Ezechiele proroka

Proroctví Daniele proroka

Proroctví Ozeáše proroka

Proroctví Joele proroka

Proroctví Amosa proroka

Proroctví Abdiáše proroka

Proroctví Jonáše proroka

Proroctví Micheáše proroka

Proroctví Nahume proroka

Proroctví Abakuka proroka

Proroctví Sofoniáše proroka

Proroctví Aggea proroka

Proroctví Zachariáše proroka

Proroctví Malachiáše proroka

bohoslužebná

 

zpovědní

 

 

Nomokanon

  kniha církevních ustanovení a církevních pravidel a zákonů

 

liturgický graduál

  bohoslužebná kniha obsahující pouze antifo­ny a mešní zpěvy

novokřtěných, matrika

 

 

 

 

kázaní

князь тьмы см. дьявол

 

коадъютор

- духовное лицо в катол. церкви (прелат) на помощь другому духовному лицу при неспо­собности последнего отправлять свои обя­занности вследствие старости, болезни и др. причин; помощников низших клириков (не епископов) называют викариями (постоян­ный коадъютор) и кооператорами (времен­ный коадъютор); в правосл. церкви коадъю­тором является викарий

 koadjutor

- pomocník vyššího církevního hodnostáře v katol. církvi

ковчег

- в христианстве общее название предметов церковного обихода, служащих вместили­щем культовых реликвий, ковчежец, кивот, дарохранительница, дароносица

- на иконе  несколько углубленная по отно­шению к полям центральная часть изображе­ния

- в синагогах шкаф для хранения Пятикни­жия

 

Ноев

  корабль, в котором спасся от всемирного потопа Ной с семьей и животными

Завета

  украшенный золотой продолговатый ящик, устроенный по повелению Бога при горе Си­най; в нем были скрижали, сосуд с манной и расцветший жезл Ааронов

archa

 

 

 

 

 

 

- gotický křídový zavírací oltář, zdobený mal­bami a řezbami

Noelova, Noemova

  koráb, v němž zachránil Noe lidi a zvířata před potopou

úmluvy

  posvátná zlacená skříň v jeruzalémském chrámu Šalomounově, s deskami Desatera, skříň, ve které Izraelité prý nosili dokument o domnělé úmluvě s bohem

Кодекс жреческий см. Пятикнижие Мои­сеево

 

колево см. коливо

 

колено

Встать на колени

 

Стоять на коленях

koleno

kleknout, pokleknout

- klesnout na kolena s náboženskou úctou

Klečet na kolenou

коленопреклонение

 

- совершение молитвы в предписанной цер­ковными канонами позе смирения и само­уничижения, на коленях

Молить Бога с коленопреклонением

klečení

  pokleknutí

 

 

Kleče se modlit Bohu

коливо

  колево

- вареная пшеница (рис), подслащенная ме­дом, сахаром или изюмом, благословляется в церкви и употребляется в пищу в пятницу первой недели Великого поста;

- кутия, кутья, благословляемая после пани­хиды по умершему (зерна пшеницы симво­лизируют будущее Воскресение, мед, изюм  и сахар – блаженство будущей жизни), напо­минает, что как Христос, умерши плотью, воскрес и жив, так и мы воскреснем и будем живы в Нем

 

 

- vařená pšenice zadělaná medem a sladkými jahodami

колокол

- кампан; вылитый из меди (с примесью оло­ва, серебра и пр.) толстостенный колпак с развалистым раструбом, с ушами для под­вески и с привешенным внутри билом или языком; большие колокола употреблялись только при церквах, и потому зовутся также Божьим гласом

благовестный, благовест

будничный

вечевой (сбор населения)

вечерний

воскресный

зазванный

малый

набат (сигнал тревоги)

перебор

перезвон

перечасный

полиелейный

похоронный

праздничный

трезвон

церковный

zvon

- kovový (ze zvonoviny) zpravidla bronzový nástroj ve tvaru obráceného kalicha, rozezvu­čovaný při rozhoupávání údery kovového srd­ce (kyvadla) na vnitřní stěnu nebo kladívkem na vnější stěnu; součástí zvonu je závěsné za­řízení, hlava s hřídelem a pákou v ložiscích umístěných ve zvonové stolici

blahověst, vyzvánění na klekání

všední vyzvánění

 

večerní klekání

nedělní vyzvánění

 

malý

poplašné vyzvánění

 

 

 

 

umíráček, hrana

sváteční vyzvánění

 

chrámové // kostelní 

колокольник

- колокольный мастер

zvonař

- kdo vyrábí zvony

колокольня

- высокое башнеобразное сооружение для подвески церковных колоколов, воздвигае­мое рядом с церковью или непосредственно над папертью

zvonice // kampanila

- od chrámu odděleně postavená velká zvo­nice

кольцо

 

 

обручальное

подвенечное

prsten

- kroužek, zpravidla z dražšího kovu, nošený na prstě jako ozdoba nebo odznak důstojen­ství, manželství apod.

snubní

svatební

коляда

- дохристианский цикл праздников у славян в период зимнего солнцеворота; в настоящее время приурочен к святкам и связан с про­славлением Рождества и Крещения Христа, а также с празднованием Нового года

koleda

- doba vánoční od Štědrého večera do Nového roku nebo do Tří králů

колядка

- обрядовая рождественская песня

koleda

- píseň nebo dárek koledníkům v době vánoč­ní nebo velikonoční

колядовать

- ходить накануне рождества по дворам с пе­нием колядок

koledovat

- zpívat dům od domu koledy pro získání dár­ků, chodit koledou

комиссия

контрольная и ревизионная (митропо­личья, епархиальная)

komise

kontrolní a revizní (metropolitní, epar­chi­ální)

конвент

- общежитийный катол. монастырь

 

- собрание монахов, имеющих право участ­вовать в заседаниях и подавать голос (кон­вентуалов)

konvent

- obydlí mnichů nebo řeholníků v klášteře

- sbor mnichů nebo řeholníků jednoho klá­štera

конвентуал см. конвент

 

конвенция

- соглашение между римскими папами и светскими правительствами некатол. госу­дарств

konvence

конгрегация

 

- религиозные организации, руководимые монашескими орденами, в них входят наряду со священнослужителями и миряне

 

 

 

- совокупность, союз или организация мона­стырей, следующих одному и тому же уста­ву, орден

- учреждения, входящие в состав Римской курии

kongregace

  řehole

- řeholní sbor, v němž se skládají pouze prosté řeholní sliby věčné, nebo na určitou dobu; od 16. století vzniklo mnoho kongregací muž­ských (redemptoristé, salesiáni) a nepřehledné množství ženských (boromejky, vincentky, misionářky lásky)

- spojení několika samostatných klášterů té­hož řádu v jeden celek, v jehož čele stojí opat generální

název některých vysokých kuriálních úřadů

 

v protestantských církvích shromáždění místní náboženské obce

кондак

- свитки пергамента с записями христиан­ских песнопений и сами песнопения

- строфа акафиста; песня в честь и память праздника Господня, или святых, и в память усопших, в которой акцентируется внимание на какой-либо одной стороне церковного со­бытия (кондак – тема, икос – развитие темы)

kondak

 

- krátký církevní chvalozpěv; píseň z kánonu (po 6. písni) a akathistu

конклав

 

- зал, в котором собираются кардиналы для избрания папы, само собрание

 

konklave

  konkláve

- přísně uzavřené a oddělené místo pro shro­máždění kardinálů k volbě papeže a toto shro­máždění samotné

конкордат

- соглашение между римскими папами и светскими правительствами катол. госу­дарств

konkordát

- dohoda mezi vládou a Vatikánem o postave­ní katol. církve v daném státě

консекрация

- акт священнодействия в катол. церкви, ко­торым вещь или лицо посвящается на служе­ние Богу

konsekrace

v římskokatolické církvi:

- bohoslužebný akt při mši; dochází při něm k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, transsubstanciace

- vysvěcení na biskupa

- svěcení konané biskupem

консистория

 

- в римско-катол. церкви центральное учреж­дение – консистория кардиналов

- орган церковного правления при епархи­альном архиерее в русской правосл. церкви; канцелярия епархии

- в протестантизме церковно-администра­тив­ный орган

konsistoř

  konsistor, konzistorium

- poradní sbor papeže nebo biskupa ve věcech církevní správy

- biskupská kancelář

 

- nejvyšší orgán některých evangelických církví

Конфедерация

европейских Церквей

konfederace

evropských církví

конфессионал

 

  římskokatolická zpovědnice

конфессиональный

- относящийся к конфессии

konfesní

конфессия

- вероисповедание, Церковь  религиозное объединение, имеющее свое вероучение, культ и устойчивую организационную струк­туру

konfese

- vyznání víry, souhrnná oficiální formulace základního obsahu křesťanské víry; nejdůle­žitější vyznání víry: Apoštolské, Nicejsko-cařihradské, Athanasianum; z vyznání víry vycházejí i konfese, v nichž církve vzešlé z reformace vyjadřovaly svou nauku (Augsbur­ská konfese, Česká konfese, Bratrská konfese, Druhá helvetská konfese)

конфирмация

 

 

- бирмование, конфирмация  в катол. церк­ви  таинство миропомазания, совершаемое епископом в торжественной обстановке над детьми 7  12 лет

 

 

 

- протест. церковь  конфирмация  публич­ный акт, символизирующий достижение молодыми людьми церковного совершенно­летия (14 – 16 лет), включение их в состав религиозного общества

см. также миропомазание

konfirmace, biřmování //  myropoma­zání

biřmování

- v katol. církvi papežské potvrzení biskupa

- svátost, v níž jsou křesťané obohaceni dary Ducha svatého a posilněni k šíření a hájení ví­ry, vlastním úkonem je pronesení předepsané formule spojené s vzložením rukou a mazá­ním posvěceným olejem; biřmování uděluje biskup, mimořádně i kněz; je možno jej přij­mout jen jednou za život

konfirmace

- v protestantských církvích slavnostní obno­vení křesťanského slibu a přijetí za dospělého člena církve

 

 

конфирмоваться

- у протестантов, принимать первое прича­щение

přijímat biřmování (katol.) nebo konfirmaci (protest.)

конха см. апсида

 

конхой см. апсида

 

кончина

- конец бытия, смерть

skonání

- smrt

конюшни авгиевы

Augiášův chlév

копие

- богослужебный предмет, относящийся к священным сосудам: обоюдоострый нож, с коротким треугольным лезвием и деревян­ной или костяной рукоятью, который ис­пользуется на проскомидии для изъятия час­тиц из просфор и для вырезания и раздробле­ния агнца; символически изображает копье, которым были прободены ребра Христа на Кресте

kopí

корабль см. неф

 

Коран*

- главная священная книга мусульман, собра­ние проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рас­сказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине

Korán*

- posvátná kniha islámu, sbírka výroků proná­šených Muhammadem v průběhu více než dvaceti let jeho prorocké činnosti a považova­ných jím za boží zjevení. Je rozdělen do 114 kapitol (súr). Jeho oficiální písemná forma vznikla 651-656 redakcí zápisků a ústní tradi­ce, je psán v rýmované próze, pozdější súry obsahují řadu témat ze Starého zákona  a křes­ťanské tradice

корвана*

- церковная казна

Korbona*

- pokladnice chrámová

корона

папская, тиара

koruna

papežská, tiára

костел

- польское название римско-католического храма

кафедральный

 

монастырский

парфиальный (приходский)

филиальный (приписной)

  где нет особого причта

 

katolický kostel

 

katedrála

- kostel při sídle biskupa, velechrám, dóm

 

 

 

 

paritní

  v němž bohoslužby střídavě koná více kon­fesí

poutní

кошерный*

- в иудаизме ритуально чистый

košer*

- u židů rituálně čistý

кощунство

- надругание, насмешка словом или действи­ем над святынями Церкви, ее обрядами и правилами

rouhání

кощунствовать

  богохульничать

- проявлять неуважение к Богу

rouhat se

 

- projevovat hrubou neúctu k Bohu

красовуль

  красоуль

číše na víno (v klášteře)

красоуль см. красовуль

 

крематорий

- особо оборудованное здание, предназна­ченное для кремации

krematorium

- budova, v níž se provádí zpopelňování mrt­vých (kremace)

кремация

- сжигание тела усопшего

kremace

  spálení

крест

- совокупность жизненных лишений, страда­ний и т.п., что христианин обязан выносить с верою, не нарушая требований религии и внушений чистой совести, ради искупления и спасения

- предмет культа в христианстве, орудие или знамя победы Христовой над грехом и смер­тью; хранитель всей вселенной, красота Цер­кви, царей держава, верных утверждение, ан­гелов слава, демонов язва

Андреевский

  в форме буквы Х

антониевский, антонинский

 

архиерейский

  носимый архиереем вместе с панагией

~ бриллиантовый

  на клобуках архиепископов и митрополитов

~ Бургундский

  ветвистый крест в форме андреевского кре­ста

ветвистый

  перекладины предстваляют суковатые ство­лы дерева

восьмиконечный православный

  верхняя перекладина – дощечка с надписью на кресте Спасителя; нижняя – подножие; наклон нижней перекладины символизирует сошествие Господа во ад и Воскресение, а также благоволение Спасителя к раскаявше­муся разбойнику, распятому справа от Него

выносной

  запрестольный, по форме и изображениям схож с напрестольным крестом, находится за престолом

гамматический

греческий равноконечный

двойной

  образован одним греческим и одним андре­евским крестами с 8 плечами

~ двулинейный

  составлен из параллельных линий

египетский

  египетский иероглиф Анх – жизнь

египетское солнце

животворящий

запрестольный

  выносной, находится за престолом у право­го угла, выносится на крестных ходах

иерусалимский

  равноплечный с четырьмя маленькими кре­стами в углах, все 5 крестов напоминают о   5 ранах Христа

католический

  обе стопы Спасителя прободены одним гвоздем

корсунский, корсунчик

~ костыльный

  равносторонний крест, все концы которого заканчиваются небольшими поперечными перекладинами

крестильный

латинский четырехконечный, иммисса,

страстной

  крест с одной перекладиной, наверху три одинаковых по длине конца, которые короче нижней части столба креста

лилиевидный

  равносторонний, всеконцы которого закан­чиваются стилизованными лилиями

мальтийский, Георгиевский

  8-конечный равносторонний, каждая сторо­на имеет раздвоенную треугольную форму

могильный

  устанавливается на могиле в ногах усоп­шего

наградной

  четвероконечный с удлиненным нижним концом, с левой стороны рельефное изобра­жение Распятия, с внутренней стороны над­пись

наперсный, наперсник

  дается православному христианину при крещении, носится под одеждой

наперсный (энколпий), иерейский

  четвероконечный или восьмиконечный, с удлиненным нижним концом, носимый свя­щенником поверх рясы или фелони; свиде­тельствует, что он есть служитель Иисуса Христа и должен иметь Его в сердце своем; часть двухконечной цепи креста, спускаю­щаяся на спину, есть образ заблудшей овцы и означает пастырское попечение о душах прихожан, а также крест, который Христос нес на спине; крест бывает простой (из бело­го металла), золотой или игуменский, и крест с украшениями (драгоценными кам­нями)

напрестольный

  восьмиконечный, с удлиненным нижним концом, в средней части Распятие, над ним – Нерукотворный образ, по обе стороны от Христа – Богоматерь и Иоанн Предтеча, вни­зу – голова Адама; полагается на престоле рядом с Евангелием и выносится на амвон во время проповеди, а также на крестный ход

нательный, тельный, тельник

  крест, носимый христианами на теле как щит веры и оружие на демонов, на обороте надпись "Спаси и сохрани"

параманный

  обычно деревянный, одевается на монаха вместе с параманом при совершении постри­га и носится на груди на четырех опоясыва­ющих тесьмах

патриарший двойной, Лоренский

  с двумя перекладинами различной длины

Петров

  с перекладиной, прикрепленной ниже сере­дины вертикального бруса

погружальный

постригальный

  вручается монаху при постриге как "щит веры"

пятиконечный

равносторонний, кельтский

  символ всепроникающего разума, а нало­женный на него круг "кольцо судьбы" сим­волизирует связь прошлого, настоящего и будущего

свастика, криновидный

 

святой

семиконечный

старый, старообрядческий

стреловидный

~ ступенчатый, голгофский

  латинский крест на подставке из несколь­ких ступенек

~ трилистный

  равносторонний крест с концами в форме клеверного листа

Филиппов

честный

шестиконечный Русский православный

якорный

  равносторонний крест с расходящимися как у якоря заостренными концами

Обретение честнаго креста

Осенить себя крестом

Прикладываться к кресту

 

kříž

 

 

 

- náboženský symbol

 

 

Andrejův

  kosý modrý kříž

Antonínský, Antoniův, klíněný

 v podobě písmene T

archijerejský

 

diamantový

 

 

 

 

 

pravoslavný

 

 

 

 

 

 

 

crux gammata

řecký (rovnoramenný)

dvojitý

 

 

 

egyptský

  s kroužkem na horním konci svislého rame­na

egyptské Slunce

oživující, sv. dřevo kříže

 

 

jeruzalémský

 

 

katolický

 

korsunský

 

 

 

křížek dávaný novorozeněti při křtu

latinský, immissa

 

vodorovná ramena jsou kratší

 

 

 

maltézský, maltánský

 

 

náhrobní

 

 

 

 

náprsní

 

náprsní, enkolpion

  pozlacený kříž (jako vyznamenání) zavěšený na hrudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

křížek na krk

 

 

 

 

 

patriarší dvojitý

 

Petrův, obrácený

 

pohroužený při svěcení vody

 

 

 

 

 

 

svastika, hákový kříž

   znak víru, slunce

křest, svátost křtu

 

 

šípovitý

 

 

 

 

Filipův

svatý

ruský pravoslavný

 

 

Nalezení sv. kříže

Požehnat se znamením kříže

Líbat kříž

vidlicový (podobající se Y)

smírčí

  kamenný, hrubě tesaný, zřizovaný viníkem (vrahem) jako součást trestu na místě přepa­dení kříž, někdy s vytesaným na něm vražed­ným předmětem (meč, sekera apod.)

bába

  kříž ve funkci mezníku

крестильница

- крестилище, крещальня

 

- крестильня, крещальня, помещение, где со­вер­шается таинство Кре­щения

см. баптистерий, купель

křtitelnice, křestní kaple; kmotřenka

křtitelnice

- kostelní nádoba na křestní vodu

křestní kaple

- kaple, kde se provádí křest

крестины

- совершение христ. обряда  крещения

 

- семейное торжество по случаю крещения

křtiny, křest

křest

- obřad přijetí do křesťanské církve

křtiny

- obřad křtu a jeho oslavy

креститель

- тот, кто крестит или способствует креще­нию множества людей

- Иоанн Креститель

křtitel

- kdo křtí

- Jan Křtitel

крестить

- совершать таинство крещения над кем-либо

- движением правой руки изображать крест (символ христианства) над кем-либо, чем-ли­бо при благословении

křtít

- vykonávat na někom obřad křtu

креститься

- принять христианскую веру посредством таинства крещения

 

- осенять себя крестным знамением

křižovat se; pokřtít se

pokřtít se

- přijat obřad křtu

křižovat se

- křížem se požehnat (přežehnat), znamenat se znamením svatého Kříže

крестник

 

- принятый от святой купели сын

křestný syn

  kmotřenec

- osoba mužského pohlaví v poměru k svému kmotrovi nebo kmotře

крестница

 

- принятая от святой купели дочь

křestní dcera

  kmotřenka

- osoba ženského pohlaví v poměru k svému kmotrovi nebo kmotře

крестный, крестовый

- относящийся к кресту, связанный с крестом

křížový

křestový, křestní

крёстный

- при совершении таинства крещения – крестный отец, мать, который обязуется вос­питать крещаемого (крестника) в благочес­тии и истинах православной веры

- при совершении таинства брака – свидете­ли, которые участием в таинстве свидетель­ствуют чистоту и серьезность намерения брачующихся

- при совершении монашеского пострига – старец-восприемник новопостриженного (приимец), его духовный руководитель на монашеском пути

крёстные дети

  принятые от святой купели дети

крёстная дочь, крестница

  принятая от святой купели дочь

крёстная мать

  восприемница от святой купели

отец

  восприемник от святой купели

сын, крестник

kmotr

 

 

 

 

 

 

kmotřenci

 

kmotřenka

 

kmotra

 

kmotr

 

kmotřenec

крестовая

- молельня в доме

палата

  приемная архиерея

церковь

  при архиерейском подворье

 

domácí kaple (v domě biskupově)

Крестовоздвижение см. Воздвижение жи­вотворящего Честного Креста Гос­под­ня

 

крестовый см. крестный

 

крестоносец

 

  člověk nosící kříž při procesí

крещальный

- относящийся к таинству крещения

křtitelní, křestní

крещальня см. крестительница

 

крещение

 

- одно из таинств русской правосл. церкви, при совершении которого крещаемый очи­щается от грехов прошлой жизни и подгото­вляется к приобщению церкви

Богоявление

- двунадесятый праздник 6/19 января

Восточные цари Каспар, Мельхиор, (Ме­ли­хар), Вальтазар (Балтасар)

 

 

 

 

больных

   совершенное в опасности смерти крещение обливанием или окроплением

водой и Духом Святым (баня пакибытия и обновления Духа Святого)

   установленное примером и повелением Иисуса Христа таинство крещения

покаяния

   крещение, совершавшееся Иоанном, было только приготовлением к таинству, посколь­ку его крещение означало, что как тело омы­вается водой, так и человек, желающий вой­ти в царство Божее, должен очиститься от грехов

Крещение Господне см. Богоявление Гос­подне

křest

  submerze, milost posvěcující

- obřad přijetí do křesťanské církve

 

den Zjevení Páně

 

svátek Tří králů (Kašpar, Melichar, Balta­zar; K+M+B), epifanie

  končí vánoční období, odstrojují se stromeč­ky, v některých krajích je nechávají s betlé­mem až do Hromnic (2. února). K+M+B = zlato, kadidlo a myrhu přinesli tři mudrcové Ježíši do Betléma. Po Třech králích začíná masopust – až do předvelikonočního půstu, doba plesů a zábav.

крещенский

bohojavlenský // tříkrálový

крещёный

- тот, кто принял таинство крещения

pokřtěný, křtěnec

крипта

 

- особое помещение со сводами и подпираю­щими их столбами под хоровой частью хра­ма для погребения знатных людей и богослу­жений, с алтарями

krypta

  hrobka

- polozapuštěný klenutý prostor pod kněžiš­těm kostela pro pohřební účely

Кришна*

- индийское божество, воплощение Вишну

Kršna*

- v hinduismu vtělení (avatár) boha Višnua; je uctíván po celé Indii.

кропило

 

- богослужебный предмет, кисть или венчик для кропления святой водой

metličky (pravosl.)

  kropáč, kropátko

- náčiní na kropení svěcenou vodou

кропильница

- сосуд для освященной воды

kropenka

- nádržka na svěcenou vodu; kropící konev

кропить

- крестообразно обрызгивать святой водой

kropit (svěcenou vodou)

кружка

 

- жестяной или иной сосуд, с узкою скважи­ною в крышке и с замком, для сбора подая­ний, для вкладов на содержание храма

pokladnička kostelní

  pokladnička  almuženská

крута

 

  ozdoba na sochách svatých

крыж

- религиозный крест, крестообразная метка

kříž (katol.)

ктитор

 

- основатель церкви, построивший ее на соб­ственные средства, и распорядитель ее дохо­дами, попечитель храма

- церковный староста

  член прихода, избранный приходской об­щиной и отвечающий за материальный поря­док в храме и решение организационных во­просов

zakladatel kostela

   starší církevní, přednosta kostelní

 

 

chrámový starosta

кузьминки

svátek Kosmy a Damiána

- ze starých dob lhůta různých smluv a den najímání na zemědělské práce

куколь

  кукуль, схима

- верхнее облачение монаха великой схимы в виде остроконечного капюшона с двумя (тремя) длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи; черного цвета с изображением на нем пяти крестов, серафи­мов и текста трисвятого; одевается поверх мантии; служит знамением безмолвия, шле­мом спасительного упования, молчаливого пребывания в богомыслии, тщательнейшего к себе внимания

патриарший

  головной убор, плотно облегающий голову, его нижняя часть – воскрылие – располагает­ся ниже плеч

kápě mnišská

 

- pokrývka hlavy mnicha

кулич

 

- пасхальный круглый сдобный пшеничный хлеб, приносимый в страстную субботу в церковь для благословения

пасхальный

  баба пасхальная

рождественский

kulič

  mazanec (vysoké válcovité podoby)

 

 

kulič, mazanec, velikonoční bochánek

 

calta, vánočka

кумир*

  идол

modla*

  bůžek, idol

- socha pohanského boha

кумирня* см. капище*

 

кумиропоклонение*

  идолопоклонство

modlářství*

  pohanství

купель

  крестильница, крещальня

- в правосл. церкви большая чаша на высо­кой подставке, используемая при крещении для погружения в нее крещаемого при совер­шении таинства крещения

см. баптистерий

koupel

  křtitelnice

- nádoba, v níž se přechovává svěcená voda křestní

купина

- собрание неоднородных предметов; куст, гнездо, сноп

неопалимая

  горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог Отец явился к Моисею на горе Хорив, призывая вывести соплеменников из египетского рабства в обетованную землю; в Старом завете символ состояния еврейского народа, притесняемого и не гибнущего; в Новом завете прообраз Божией Матери, ко­торую не опалил огонь Божества Сына Бо­жия, когда Он сошел через Нее с неба на землю, родившись от нее

 

 

hořící keř Mojžíšův

купол

 

- полусферическое перекрытие стен храма цилиндрической формы, увенчанное крес­том; внутренняя поверхность символизирует небо

kupole

  báně

- kulovitá střecha věže; klenba oblohy

курган*

 

- надмогильная насыпь из камня или земли

kurhan*

  mohyla nasypaná, tatarská mohyla

- mohyla v jižním Rusku

курия римская (или папская)

- высший римско-католический духовный суд;

- папское управление

kurie  římská (nebo papežská)

 

- papežská stolice, papežský dvůr

кутия

  кутья

- благословляемая после панихиды по умер­шему поминальная каша из пшеницы или ри­са (зерна символизируют будущее Воскресе­ние, мед и сахар – блаженство будущей жиз­ни)

- коливо, сочиво

kutě

 

- rýže vařená s medem, rozinkami nadívaná (na památku zemřelých);

 

 

- štědrovečerní kaše s medem

кутья см. кутия

 

кушанье

- пища, блюдо

скоромное

  мясное

jídlo

 

protipostní

куща

- палатка, шатер

кущи*, суккот*

- один из трех главных еврейских праздни­ков

stan

 

stánek pod zelenou*

- podzimní židovský svátek stánku

кущи* см. куща

 

кюре

- католический приходский священник во Франции и Бельгии

curé

- katolický kněz ve Francii a Belgii